nasimadmin بدون دیدگاه

بخش دوم – انتخاب کد مناسب Piping از بین انتشارات B31

در ادامه پست قبلی در خصوص انتخاب کد مناسب پایپینگ از بین انتشارات B31، به توضیح ادامه ی بندهای این استاندارد می پردازیم .

Refrigeration Piping & Heat Transfer Components:B31.5 

این بخش شامل سیستم لوله کشی و اجزا انتقال حرارت شامل سردکننده ها و خنک کننده ثانوی است مثل آب که گاهی به عنوان خنک کننده ثانوی استفاده می شود. 5.B31 برای این موارد کاربرد دارد:  سرد کننده ها و خنک کننده های ثانوی  اجزا انتقال حرارت نظیر چگالنده ها Condensers و تبخیر کننده ها Evaporators  بدون محدودیت فشار -320°F (-190°C) از باالتر دمای

Gas Transportation & Distribution Piping Systems: B31.8

این بخش شامل خطوط لوله گاز است که عمدتا انتقال گاز طبیعی از منابع را به مصرف کننده های نهایی بر عهده دارد . 8.B31 در موارد زیر کاربرد دارد.  خط لوله انتقال گاز طبیعی دریایی و خشکی  خطوط لوله جمع آوری  سیستم توزیع گاز  لوله کشی بین ایستگاه های کمپرسور، تنظیم کننده های فشار و اندازه گیری  بدون محدودیت فشار -29 to 232°C (-20 to 450°F) بین دمای

 Building Services Piping: B31.9 

این بخش سیستمهای لوله کشی صنایع، مراکز تحقیقاتی، تجاری و مکانهای عمومی و مجموعه های مسکونی را پوشش می دهد .کد 9.B31 در این موارد کاربرد دارد .  لوله کشی برای آب، حاللهای ضد یخ برای گرما و سرما، بخار و بخار مایع، هوا، مایعات … و دیگر مایعات غیر سمی، سیالهای غیر آتش گیر بشرطی که از شرایط زیر تجاوز نکند: بدنه ضخامت) 12.7 mm) 0.500 in. و NPS 42(DN 1050) کربنی فوالد های لوله  بدنه ضخامت)12.7 mm) 0.500 in. و NPS 24(DN 600) نزن زنگ فوالد های لوله  NPS 12(DN 300) آلومینیومی های لوله   لوله های مسی و برنزی ( 300 DN(12 NPS و تیوبهای مسی از قطر 308mm NPS 24(DN 600) ترموپالستیک های لوله  NPS 24(DN 600) چدنی های لوله   لوله های ترموپالستیک رزینی تقویت شده (600 DN(24 NPS  محدودیت های فشار و دما  فشار کمپرسور هوا، بخار و بخار مایع شده تا psi 150  دمای بخار و بخار مایع شده از دمای محیط تا C°186  گازهای دیگر از دمای 18 -تا C°93  فشار مایعات تا psi 350 و دمای 18 -تا C°121 1 bar تا خال   لوله هایی که مستقیم به دیگهای آبگرمی متصل می شوند که بر اساس IV. Sec ASME ساخته شده اند

Slurry Transportation Piping Systems: B31.11 

لوله های انتقال مواد معلق در آب Slurry Aqueous بین سایتها و ترمینالها و درون ترمینالها تحت پوشش این بخش قرار دارند . کاربرد 11.B31 در موارد زیر است .  لوله های انتقال مواد معلق در آب نباید خطرناک باشند  لوله های بین پمپ ها و ایستگاه های تنظیم  بدون محدودیت فشار -29 to 121°c بین دمای  کد 11.B31 لوله های تاسیسات جانبی نظیر آب، هوا، بخار، سیستمهای روغنکاری ، گاز و سوخت را پوشش نمی دهد

. Hydrogen Piping & Pipelines: B31.12 

این کد برای سیستم لوله کشی هایی کاربرد دارد که در معرض گاز یا مایع حاوی هیدروژن هستند. این کد هم چنین خطوط لوله ای را پوشش می دهد که در معرض گاز هیدروژندار هستند. این کد لوله هایی را که از اولین فلنج مخازن تحت فشار و دستگاه ها شروع می شوند را در بر می گیرد.

کدها و استانداردهای دیگر Piping

برخی از کدهای سیستمهای لوله کشی در ذیل لیست شده اند. فقط باید توجه کرد که بسیاری از کدها و استانداردهای لوله کشی در اینجا نیامده اند

: NFPA 54/ANSI Z223.1

Code Gas Fuel National لوله کشی برای سوخت از نقطه تحویل تا محل مصرف و اتصال به هر یک از دستگاه های مصرف کننده

NFPA Fire Protection Standards  لوله کشی سیستمهای ضد آتش که از آب ، دی اکسید کربن، هالون، فوم، مواد شیمیایی خشک و تر استفاده می کنند

. NFPA 99 Health Care Facilities  سیستم لوله کشی گازهای طبی و آزمایشگاهی NFPA 85 Boiler & Combustion Systems Hazards  سیستم لوله کشی انتقال مواد سوختی نظیر ذغال سنگ پودری، گاز یا ترکیباتی نفتی. انتقال ذغال سنگ از معدن یا منبع تحویل به مشعلها

Building & Plumbing Codes و International Association of Plumbing & Mechanical Officials (IAPMO) توسط (ICC(Council Code International برای آب سرد و گرم قابل شرب و سیستمهای فاضالب و تخلیه تدوین شده است .

nasimadmin بدون دیدگاه

انتخاب کد مناسب Piping از میان استانداردهای زیرمجموعه B31

انتخاب کد

 انتخاب کد مناسب از بین بخشهای مختلف B31 ASME اولین قدم طراحی و اجرا است. عوامل انتخاب صحیح عبارت از محدوده کاری ، مالحظات توجیهی و تناسب کدها و استانداردهای دیگر با کد انتخاب شده است . هر یک از بخشهای B31، مقرراتی کامل و جامع برای کل کارهای لوله کشی هستند. اما گاهی برای بعضی از کارهای Piping یا برای برخی از نصب ها که قسمت های مختلف دارند، ممکن است به بیش از یک کد نیاز باشد . الزم است که به روشنی نقطه تغییر از یک کد به دیگری مشخص شود . برای اطمینان از ایمنی سیستم Piping ، ممکن است الزم گرددکه مالحظات تکمیلی به مالحظات کد افزوده شود .

شرح مختصر هر یک از بخشهای مختلف B31

B31 ASME  برای لوله کشی های تحت فشار چندین کد مختلف انتشار داده است. مقررات هر بخش براساس سیستم لوله کشی که باید نصب گردد توسط زیر کمیته های تخصصی تدوین شده است. در بند “محدوده” Scope هربخش که در ابتدای انتشارات برای سیستم های لوله کشی مختلف تدوین شده اند موضوعاتی که کدها پوشش می دهند آمده است

 . Power Pining : B31.1

لوله کشی نیروگاه های برق ، نیروگاه هایی که از حرارت درون زمین استفاده می کنند و مراکز توزیع حرارت زیر پوشش این بخش است . 1.B31 برای موارد ذیل کاربرد دارد: § لوله کشی های بخار، § لوله کشی های فلزی و غیر فلزی § بدون محدودیت فشار ) میزان فشار اثری ندارد ( § برای درجات حرارت باالتر از C° 29 ( -F°20) – کد 1.B31 برای لوله کشی هایی که بصورت مستقیم به شیرهای جداساز بویلرهایی که با 1. Sec ASME ساخته شده اند اجباری است . اگر بویلرها بصورت چند مرحله ای نصب شوند دراین صورت وقتی اجباری خواهد شدکه به دومین شیر جداساز Valve Isolation وصل گردد.

Process Piping :B31.3

نمی توان سایت پالایشگاهی، شیمیایی، پتروشیمی،ایستگاه های تقویت فشار، کارخانه های کاغذ سازی، صنایع پارچه ، صنایع سرمایی و صنایع مشابه را بدون سیستم لوله کشی تصور کرد. 3.B31 در این موارد کاربرد دارد . § سیستم های لوله کشی برای تمام سیالها § لوله کشی های فلزی و غیرفلزی § برای هر فشار کاری )بدون محدودیت فشار( § برای تمام درجات حرارت )بدون محدودیت دما( کارفرما مسئولیت دارد که طبقه بندی سیال اصلی را مشخص کند. مثل طبقه بندی M که سیالهای سمی ، خلوص بالا، فشار بالا و دمای بالا را شامل می شود یا طبقه بندی D که شامل سیالهای غیر سمی، غیر آتشگیر، فشار پایین و دماهای پایین می شود. مشخص کردن سیستم کیفیت نیز از مسئولیتهای کارفرما است

. Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons & slurry : B31.4

خطوط لوله انتقال محصوالت مایع بین چاه ها، سایتها، ترمینالها و درون ترمینالها ، ایستگاه های پمپاژ، ایستگاه های تنظیم فشار و اندازه گیری تحت پوشش این بخش است . 4.B31 در این موارد کاربرد دارد: § انتقال مایعاتی نظیر نفت خام، میعانات گازی، گازوییل طبیعی، گاز طبیعی مایع، گازهای نفتی مایع، دی اکسید کربن، الکل مایع، آمونیاک مایع و محصولات نفتی مایع. § سیستم Piping در ترمینالهای خط لوله ) دریایی، ریلی و با کامیون( ، سایت مخازن، ایستگاه های تقویت یا کاهش فشار، ایستگاه های اندازه گیری، تله های جداساز ، صافی ها و Loops Prover § بدون محدودیت فشار -29°C to 121°C (-20°F to 250°F) محدوده بین دمای § 4.B31 شامل طراحی،ساخت، بهره برداری و نگهداری این گونه از سیستمهای لوله کشی است . این کد مقرراتی در مورد لوله کشی های جنبی مثل آب، بخار ، هوا و لوله کشی های سوخت و روغن کاری ندارد