تصفیه فاضلاب

از مبدلهای حرارتی در گرم کردن لجنهای دایجستر (digester sludge) در سیستمهای آب و فاضلاب استفاده می گردد. دمای این دایجسترها باید در فرایند هضم مزوفولیک با دقت بسیار بالایی در 95 درجه فارنهایت ، برای پایدارسازی لجنها نگه داشته شود. آب داغ ، لجن های دایجستر را طی عبور از درون لوله های مبدل و قبل از بازگشت به آن، گرم میکند. طراحی مبدل باید موارد زیر را شامل شود :

  • از دست دادن گرما در طول دیواره ها، سقف و کف دایجستر
  • گرمای موردنیاز برای رساندن دمای لجن خام به دمای کارکرد
  • اجازه ورود مقداری گرما از فرایند دایجستینگ که گرما زا است.

مبدلهای Spiral بسیار برای این نوع سرویس مناسب می باشند. لجن دایجستر شامل ذرات جامد و بافتهایی با حدود 4 درصد وزنی است که ممکن است باعث بستن مسیر مبدلهای عادی شوند. پیش گرم کردن لجنهای خام با مبدلهای اسپیرال توسط بازیابی گرمای تلف شده از لجنهای دایجست شده انجام می گردد و استفاده از آن برای پیش گرم کردن لجن خام پیش از ورود آن به دایجستر صورت می گیرد.